Anunț organizare concurs personal contractual administrator parc, îngrijitor parc – spații verzi, paznic, administrator teren minifotbal

Primăria Comunei Mînăstirea, Județul Călărași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (5 ani) a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 • Administrator parc – 1 post
 • Îngrijitor parc – spații verzi – 1 post
 • Paznic – 1 post
 • Administrator teren minifotbal – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt:

 • Administrator parc:
  • studii medii/profesionale, absolvite cu diplomă de bacalaureat/diploma de absolvire a școlii profesionale;
  • Condiții de vechime în specialitate – nu se solicită;
 • Îngrijitor parc – spații verzi:
  • Studii generale (minimum 8 clase) sau studii medii/profesionale, absolvite cu diplomă de bacalaureat/diploma de absolvire a școlii profesionale
  • Condiții de vechime în specialitate – nu se solicită;
 • Paznic – parc:
  • Studii generale (minimum 8 clase) sau studii medii/profesionale, absolvite cu diplomă de bacalaureat/diploma de absolvire a școlii profesionale
  • Condiții de vechime în specialitate – nu se solicită;
 • Administrator teren minifotbal:
  • studii medii/profesionale, absolvite cu diplomă de bacalaureat/diploma de absolvire a școlii profesionale;
  • Condiții de vechime în specialitate – nu se solicită;

Bibliografie:

 1. Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
 2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modificarile si completarile ulterioare ;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Proba scrisa in data de 07.07.2020, ora 1000
 • Proba interviu se va comunica ulterior probei scrise

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, după caz;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 29.06.2020, ora 1600 la sediul Primăriei Mînăstirea, comuna Mînăstirea, str. Olteniței, nr. 70.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Mînăstirea, Județul Călărași, din str. Oltenițein nr. 70, telefon 0242520018.

Primar,

Iancu Marian Mugurel

Ultima actualizare: 20:50 | 21.11.2023

Scroll to Top
Sari la conținut